Hermanstad Laerskool - Streef Moedig

AKADEMIE

Graad RR/R

Algemeen

 • Gerieflik geleë op Laerskool Hermanstad se terrein. Leerders leer maats en omgewing ken, wat aanpassing in Gr. 1 vergemaklik
 • Skoolure:  07:30 tot 13:00.
 • Naskoolfasiliteit tot 17:30 op skoolterrein beskikbaar.
 • ‘n Leerdergesentreerde program word gevolg nl. die Nasionale Kurrikulum - en Assesseringsbeleidverklaring vir 2012  soos voorgeskryf deur die Nasionale Departement van Onderwys.
 • Gereelde vorderingsverslae en oueraande hou u op hoogte van u kind se vordering.
 • Gekwalifiseerde onderwysers wat spesifiek in Gr. RR/R onderwys opgelei is. Voortgesette bywoning van kursusse.
 • Playball word aangebied by die skool.  Kostes insluit by skoolgeld.
 • Deelname aan aktiwiteite by die skool bv. atletiek, bulletjie-rugby, mini-krieket en mandjiebal.
 • Pret en/of opvoedkundige aktiwiteite word wisselend jaarliks aangebied. Eie keuse vir deelname geld en ’n kostefooi word, indien nodig, gehef.

 

Dagprogram

06:30-07:30

 Aankoms – Vryspel binne

07:30-07:50

 Groet en toiletroetine

 Groet, nuus, weer, register, verjaarsdae en   bybel

07:50-08:10

 Lewensvaardighied: Temabespreking

08:10-08:40

 Wiskunde aktiwiteit

08:40-09:10

 Taal aktiwiteit

09:10-10:10

 Skeppende aktiwiteite en vryspel binne

10:10-10:20

 Toiletroetine

10:20-10:40

 Verversings

10:40-11:40

 Vryspel buite

11:40-12:00

 Lewensvaardigheid: musiek/beweging/drama

 Playball en toilet roetine

12:00-12:10

 Toiletroetine

12:10-12:30

 Storietyd

12:30-13:40

 Rustige opvoedkundige speletjies en vertrek

 

Graad RR/R reëls

Klere:

Gr RR/R leerders dra nog gewone klere. Daar is wel 'n Herriedrag te koop wat hulle aantrek op Vrydae en met instappies. Merk alle klere, veral baadjies en skoene, duidelik. Leerders moet ou speelklere, wat maar kan vuil word, aantrek. Dogtertjies moet  verkieslik ’n lang/kort broek met gewone tekkies of plat skoene aantrek. (Geen hoë hakke of dik sole). Lang hare moet vasgemaak word.

 

Verversings

Slegs broodjies, vrugte, pro-vita, of soortgelyke gesonde kos word in kosblikke toegelaat.  Geen chips, lekkers, ontbytstafies, koek, muffins, vrugtelekkers, klein koekies of gaskoeldrank nie. Kleurstowwe, suiker en preserveermiddels beïnvloed ’n jong kind se konsentrasie negatief. Help asb!

 

SKOOLGEREEDHEID

Hoe kan u as ouer help?

Leer of help u kind met die volgende:

Selfstandigheid

 • Huisadres, telefoonnommer, naam, van, geboortedatum en verjaarsdag.                   
 • Om sy skoenveters vas te maak
 • Om sy neus te blaas en behoorlik af te vee
 • Nie later as 20h00 te gaan slaap nie.
 • Om elke oggend 'n gesonde ontbyt te eet. (jong kinders kan nie tot 09h30 konsentreer sonder ontbyt nie)

Emosionele en sosiale ontwikkeling

 • Verantwoordelikheid te aanvaar om self aan te trek, tande te borsel, te bad, sy boodskapboekie in sy tas te pak, ens. (By die skool moet hy sy klere en skoene self oppas en in sy tas bêre). As hy dinge self doen skep dit ’n gevoel van prestasie en onafhanklikheid en is hy dan bereid om meer te waag.           
 • Gesels met u kind oor die konteks van die week  (bv. My liggaam) en help hom om sy emosies uit te druk deur te vra wat hom gelukkig of hartseer maak.  Stal ook sy prentjies uit en laat hom spesiaal voel.
 • Nooi jou kind se maatjies om te kom speel – verkieslik op Vrydag of  naweke.

Taalvaardigheid

 • Speel “Ek sien met my kleine ogies.......” met kleure, vorms en klanke (bv. iets wat begin met ‘n “s”)
 • Leer jou kind om die eerste keer na ’n opdrag te luister. Moenie opdrag herhaal indien kind dit nie uitvoer nie, maar vra liewer: “wat het ek jou gevra?” en laat kind dan die opdrag herhaal.
 • Lees elke dag vir u kind ’n storie.  (Jy sal nooit spyt wees nie)
 • Bou saam met u kind legkaarte.
 • Laat u kind raai wat advertensieborde of huishoudelike etikette uitspel, bv. Spar, Woolworths, Coca Cola, Omo, Absa ens.
 • U kan woorde by die prente in u kind se plakboek skryf, hy kan dit dan “lees” of kopieer.

Wiskundige vaardighede

 • Speel speletjies soos Slangetjies en leertjies, Uno, Ludo en Domino’s met jou kind.
 • Moedig hom/haar aan om syfers raak te sien bv. muntstukke, straatnommers, pryse, ens.
 • Laat hul bv. lekkers soos Smarties, gelykop verdeel tussen boeties of sussies.  

Groot- en fynmotoriese vaardighede

 • Speel gereeld balspeletjies.
 • Huppel, galop, dans, spring een been, stoei, spring tou, en trek tou saam met u kind.
 • Laat kind prente uit ou tydskrifte knip en in ’n boek plak. (bv. prente van karre, speelgoed, rokke of lekker kos.)  Hy kan ook prentjies teken in die boek.
 • Speel met wasgoedpennetjies, deur dit aan iets vas te knyp of sorteer pa se spykers en skroewe uit.                                  

Grondslagfase Gr.1 – 3

Die Grondslagfase streef daarna om elke kind geborge en veilig te laat voel.   
In die Grondslagfase het ons gekwalifiseerde onderwyseresse wat ‘n passie vir die onderwys het.  Al ons Grondslagfase het interaktiewe visualiseerders en projekters, waar die Gr. 1 klasse almal E-borde het.


Volgens die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidverklaring (KABV)  vir Graad R tot 3 het die Grondslagfase vier vakke:

 •  Huistaal (Afrikaans)
 •  Eerste Addisionele Taal (Engels)
 •  Tweede Addisionele Taal (Tswana)
 •  Wiskunde
 •  Lewensvaardigheid


Afrikaans

In die Grondslagfase is die belangrikste vaardighede in die kurrikulum vir Huistaal die volgende:

 • Luister en praat
 • Lees en klanke
 • Skryf en handskrif

Die Tale-program word met al die ander vakke geïntegreer.  Taal word oor die kurrikulum heen in alle mondelinge, lees- en skryfwerk gebruik.  Baie van die luister- en praatvaardighede sal ontwikkel word in Wiskunde en Lewensvaardigheid.

 

English 

In the Foundation Phase, the skills in the First Additional Language are:

 • Listening and speaking
 • Reading and phonics
 • Writing and handwriting

 

Tswana

In die Grondslagfase is die belangrikste vaardighede in die kurrikulum vir Tweede Addisionele Taal die volgende:

 • Luister en praat
 • Lees en klanke
 • Skryf en handskrif

Geen formele assessering word gedoen.

 

Wiskunde

Wiskunde in die Grondslagfase bestaan uit vyf inhoudsareas.  Elke inhoudsarea dra tot ‘n spesifieke vaardigheid by.  Die inhoudsareas is as volg:

 • Getalle, bewerkings en verwantskappe
 • Patrone, funksies en algebra
 • Ruimte en vorm (Geometrie)
 • Meting
 • Datahantering

 

Lewensvaardigheid 

Die vak Lewensvaardigheid is die middelpunt vir die holistiese ontwikkeling van leerders.  Dit het betrekking op die sosiale, persoonlike, intellektuele, emosionele en fisiese groei, en die manier waarop dit geïntegreer word.  Lewensvaardigheid is ‘n vak wat oor verskillende terreine heen sny en moet die onderrig van die ander kernvakke in die Grondslagfase ondersteun en versterk.

Die inhoudsareas is as volg:

 • Aanvangskennis, Persoonlike en Sosiale Welstand
 • Skeppende Kuns
 • Uitvoerende Kuns
 • Liggaamsopvoeding
   

Die leerders se prestasievlakke word op ‘n sewepuntskaal vir elke vak vanaf Graad R tot graad 12 aangedui.  Die verskillende prestasievlakke  verskyn in die volgende tabel.


Kodes vir rekordering en verslaghouding:


Prestasiekodes

Beskrywing van die vaardigheid

7

Uitnemende prestasie

6

Merieteprestasie

5

Substansiële prestasie

4

Bevredigende prestasie

3

Gemiddelde prestasie

2

Elementêre prestasie

1

Nie bereik nieProgressievereistes 

Om in die Grondslagfase (Graad R uitgesluit) te slaag, moet die leerder aan die volgende vereistes voldoen:

·         Voldoende prestasie (Vlak 4)

vir een amptelike taal op Huistaalvlak  (Afrikaans);  en

·         Matige prestasie (Vlak 3)

vir die tweede vereiste amptelike taal op Eerste Addisionele Taal vlak (Engels);  en

·         Matige prestasie (Vlak 3) vir Wiskunde.

 

 

Intersenfase Gr.4-7

Die Intersenfase het gekwalifiseerde onderwysers wat met entoesiasme onderrig gee aan hulle leerders.

KAVS word met sukses in die Intersenfase geïnkorporeer. Deurlopende assessering stel ons in staat om probleemareas spoedig te identifiseer, evalueer en effektief aan te spreek. ‘n Intensiewe heronderrig en remediëringprogram word met vrug aangebied en waar nodig ontvang leerders addisionele steun van ons bekwame Leerderondersteuningspan. Vaardigheidsontwikkeling word holisties benader en die inkorporering van tegnologie, vernuwende denke en ‘n “uit-die-boks” aanbiedingstyl getuig hiervan.  Al die klasse het interaktiewe visualiseerders en projekters. Die Wiskunde klasse het almal          E-borde.

 

Vakke wat aangebied word:
• Tale: Afrikaans en Engels
• Wiskunde
• Lewensvaardigheid: Lewensoriëntering, KDA, Visuele Kuns, Uitvoerende Kuns (Gr 4-6)
• Lewensoriëntering (Gr 7)
• Natuurwetenskap & Tegnologie (Graad 4-6)
• Natuurwetenskap (Gr 7)
• Sosiale Wetenskap
• Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe (Gr 7)
• Tegnologie (Gr 7)
• Kuns & Kultuur (Gr 7)

 

 

 

image