Hermanstad Laerskool - Streef Moedig

GEDRAGSKODE VIR LEERDERS

Ek, as leerder van die Laerskool Hermanstad:

 

1.  Erken dat alle mense oor sekere regte beskik in terme van die Grondwet en dat ek hierdie regte sal respekteer;

2.  Ek erken die menswaardigheid en gelykheid van alle mense en onderneem dat ander mense nie deur my optrede                         benadeel sal word nie;

3.  Ek respekteer onderwysers as my opvoeders en beloof my volle samewerking aan my onderwysers en dat ek altyd                       hoflik teenoor hulle sal optree;

4.  Ek sal altyd teenoor die administratiewe personeel, besoekers, ouers, terreinwerkers hoflik en met agting en                                 respek optree;

5.  Ek respekteer my mede-leerders se andersheid en sal nie so optree dat ek ander se menswaardigheid aantas nie;

6.  Ek onderneem om die skoolgeboue, klaskamerinhoude en ander fisiese geriewe te waardeer, waar op 'n                                          verantwoordelike wyse te gebruik en indien moontlik ‘n bydrae te lewer tot die instandhouding daarvan                                          deur onder andere my ouers aan te moedig om skoolgeld te betaal;

7.  Ek onderneem om my neer te lê by die skoolreëls en ek aanvaar die gesag van die persone in bevel van orde en                           dissipline in die skool en sal my aan toepaslike strawwe onderwerp indien ek sou oortree;

8.  Ek besef dat skoolreëls ook geld by uitstappies of ander buite-kurrikulêre aangeleenthede;

9.  Ek sal die regte skooldrag met trots dra en die voorskrifte van persoonlike   voorkoms wat die skooldrag                                       komplimenteer, nakom;

10. Ek sal poog om nooit deur my optrede my eie of ander persone se veiligheid in    gevaar te stel nie;

11. Ek besef die waarde van huiswerk en sal dit getrou doen - ek sal my altyd goed voorberei vir  toetse ;

12. Tydens toetse sal ek altyd eerlik wees en nie verdra dat ander persone oneerlik optree nie; en

13. Ek verstaan dat daar teen my opgetree kan word indien ek die Gedragskode sou verbreek.

 

GEDRAGSKODE VIR OUERS

GRONDWET:   Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, Wet no. 108 van 1996.

 

INLEIDING:

Laerskool Hermanstad se gedragskode is gerig uitsluitlik op die skepping van 'n harmoniese en gedissiplineerde skool omgewing, waarin die leerder deur middel van die opvoeder en ouers sy volle potensiaal kan bereik. Verder skep dit 'n maatstaf waardeur die gedrag van leerders, ouers, opvoeders en bestuur gemeet kan word.

 

DOEL VAN DIE BELEID:

Die daarstel van ‘n stel skriftelike reëls en beginsels oor dissipline, griewe en gedrag in die algemeen.

Dit het betrekking op die natuurlike ouer van die leerder en/of die voog van die leerder en of iemand wat 'n wettige aanspraak het op die sorg en beheer van die leerder.

Om die ouers te laat besef dat onderlinge samewerking tussen ons en die ander persone wat by die opvoeding en onderwys van ons kinders betrokke is, alleenlik suksesvol kan wees as alle partye ooreenkom in die nastrewing van waardes en beginsels.

Terwyl ouers daarvan bewus is dat hulle oor sekere regte beskik in terme van die Grondwet, erken hulle ook dat ander mense soortgelyke regte het en respekteer hulle hierdie regte.

 

WETSVEREISTES VAN DIE BELEID:

WET:  Die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet no. 84 van 1996).

 

IMPLEMENTERING VAN DIE BELEID:

ELKE OUER VAN LAERSKOOL HERMANSTAD VERBIND HULLE TOT:

Die opvoeding van leerders tot verantwoordelike en besluitnemers.

Die kweek van 'n pligsbesef by leerders.

Die handhawing van dissipline by leerders.

Die hantering van die opvoeders en bestuur met die nodige respek.

Die aanvaarding van die skoolreëls en -beleide en die bevordering daarvan by die leerders.

Die respek vir die skoolomgewing en die skoolfasiliteite.

Die erkenning van die multikulturaliteit en andersheid van medehouers en dat hulle so sal optree dat hulle nie die menswaardigheid van ander ouers sal aantas nie.

Die respek vir nie-onderwyspersoneel en besoekers. Die bydraes tot die gladde verloop van die skoolorganisasie deur administratiewe personeel en terreinwerkers word hoog aangeslaan, daarom sal ouers ook hierdie personeel met agting hanteer.

 

REGTE VAN OUERS:

Om op die beheerliggaam te dien indien demokraties verkies.

Om te verwag dat die standaard van onderwys korrek en in lyn is met die beginsels soos vervat in die skolewet.

Gereeld op hoogte gehou te word ten opsigte van die vordering van sy/haar kind by die skool aktiwiteite of selfs gedragsafwykende gedrag indien dit openbaar word.

Enige probleem met of die onderwyser of die skoolhoof te bespreek, maar op so 'n manier dat die integriteit van geen persoon afgekraak word nie/sy regte nie aangetas word nie.

Deel te neem in die besluitnemingprosesse en funksies soos van tyd tot tyd deur die skool verlang.

 

VERANTWOORDELIKHEDE VAN OUERS:

Om aan hulle kinders 'n veilige en geborge opvoeding te gee waarmee die kind se volle potensiaal ontwikkel kan word.

Om toe te sien dat hulle kind/ers elke dag skool bywoon en indien hulle afwesig is, dit onder die aandag van skool te bring. Indien 'n kind vroeg die skool moet verlaat self die nodige reëlings tref en die kind persoonlik by die kantoor kom afhaal.

Om toe te sien dat gereelde akademiese rapporte van die vordering van die leerder ontvang word en dit ook met die onderwyser en kind te bespreek.

Om toe te sien dat die kind gesond en skoon is en dat hy/sy geïmmuniseer is soos vereis deur die Gesondheidsdepartement.

Om toe te sien dat die kind/ers die nodige toerusting het om hulle klaswerk en tuiswerk te doen.

Om enige verandering in die kind se omstandighede, onder die aandag van die skool te bring.

Om die skool te voorsien met die nodige telefoonnommers, adresse en geboortesertifikate.

Om gereeld die kinders se skoolgeld te betaal of reëlings met die Finansiële komitee te tref.

Om 'n positiewe verhouding te kweek tussen die leerder, die onderwyser en die skool deur aktief betrokke te raak by die aktiwiteite van die skool.

Enige skade aan die gebou en ander toerusting deur leerders sal deur die ouers vervang of herstel word. In enige wederregtelike optrede sal die bestaande landswet geld.

 

BETROKKENHEID BY BUITEMUURSE AKTIWITEITE EN SPORTBYEENKOMSTE:

Die deelname van leerders aan enige buitemuurse aktiwiteit is 'n voortsetting van die opvoedingsproses daarom is die optrede van ouers langs die veld/baan van uiterse belang om nie aanstoot te gee nie.

Ouers onderneem dus om hulself te weerhou van opmerkings teenoor die skeidsregters en ander toeskouers tydens sportbyeenkomste. Hulle ook te weerhou van gewelddadige, onwelvoeglike en lasterlike taal en gedrag. Sien volledige sportbeleid.

 

BESOEKE AAN DIE SKOOL OM OPVOEDERS TE SPREEK:

Skakel vooraf om 'n afspraak te reël. Meld te alle tye by die kantoor aan. Geen ouer mag direk na 'n onderwyser se klas gaan nie. Indien die skoolhoof teenwoordig moet wees maak asseblief 'n afspraak by die sekretaresse.

 

S K O O L R E Ë  L S

 

1.  HOEKOM ‘N GEDRAGSKODE?

Met die Gedragskode vir leerders poog ons om ordelike en effektiewe onderrig te bevorder en poog ons ook om die leerder te begelei tot die ontwikkeling / verwerwing van selfdissipline.

 

2. Volgens die SA Skolewet Artikel 8(4) is alle leerders verplig om te voldoen aan die vereistes van die gedragskode                          van die skool wat hulle bywoon.

 

3.  ELKE HERRIE HET DIE REG:

3.1      Om te werk en te leer sonder enige steurnisse.

3.2      Om hoflik en met respek behandel te word.

3.3      Om in ‘n skoon, veilige en ordelike omgewing te werk.

3.4      Op ‘n billike verhoor by beweerde oortredings.

 

4.   ALGEMENE SKOOLREËLS:  

4.1  SKOOLTYE: 

4.1.1      Gr. 1 tot 7     Maandag tot Vrydag  7:30 tot 13:34

4.1.2      Gr. 1 tot 7     Vrydag 7:30 tot 13:00

 

4.2      Leerders wat langer as 3 dae afwesig is moet by hulle terugkeer ‘n mediese sertifikaat indien en vir minder as                               3 dae ‘n brief van hulle ouers, behalwe wanneer ‘n kwartaaltoets geskryf word.

4.3      Indien ‘n leerder gedurende skooltyd die skool moet verlaat moet die persoon wat die leerder kom haal eers                                   die register by die kantoor voltooi. Geen kind sal op sy eie verantwoordelikheid toegelaat word om                                                   die perseel te verlaat nie.

 

4.4  SKOOLDRAG: 

4.4.1      Soos op die Gedragskode uiteengesit.

4.4.2      Geen onderklere mag onder ‘n dogter se rok uitsteek nie!

4.4.3      Slegs die voorgeskrewe skooldrag mag gedra word.

4.4.4      Die dag waarop ‘n leerder verjaar mag hy gewone klere dra.   

 

4.5   ALGEMENE VOORKOMS:  

4.5.1  HARE:  DOGTER

4.5.1.1   Hare langer as die kraag moet vasgemaak word.

4.5.1.2   Geen uitspattige haarstyle, gekleurde of gegolfde hare word toegelaat nie.

4.5.1.3   Net rekkies en knippies soos voorgeskryf.

4.5.1.4   Hare moet altyd skoon en netjies wees.

4.5.1.5   Kuiwe mag nie oor wenkbroue hang nie.

4.5.1.6   Kopluise is hoogs aansteeklik en ‘n leerder wat daarmee besmet is moet tuis bly tot die probleem opgelos is.

 

4.5.2  HARE:  SEUNS

4.5.2.1   Hare moet kort, skoon en netjies wees.

4.5.2.2   Geen uitspattige haarstyle of gekleurde hare word toegelaat nie.

4.5.2.3   Kuiwe nie oor wenkbroue nie.

4.5.2.4   Kopluise is hoogs aansteeklik en ‘n leerder wat daarmee besmet is moet tuis bly tot die probleem opgelos is.

 

4.5.3  JUWELE:

4.5.3.1   Leerders dra geen hangertjies, armbande of ringe nie (behalwe vir mediese redes.)

4.5.3.2   Dogters mag slegs een seëlring dra.

4.5.3.3   Slegs klein goue of silwer knoppies of gladde ringetjies word as oorkrabbertjies toegelaat vir dogters.

4.5.3.4   Oorkrabbertjies mag slegs in oorbelle gedra word, nie in oorskulpe nie.

4.5.3.5   Seuns: geen oorversiering.

4.5.3.6   Ongeoorloofde juwele word vir die dag geskut waarna die betrokke leerder dit by die betrokke personeellid                                    mag afhaal. Een Christelike armbandjie  mag deur VCSV-lede gedra word.

 

4.5.4  NAELS EN GRIMERING:

4.5.4.1    Naels moet kort en netjies gehou word en mag nie oor die vingerpunte steek nie.

4.5.4.2    Dogters mag slegs kleurlose naellak gebruik.

4.5.4.3    Geen grimering word toegelaat nie.

 

4.6  TASSE:

4.6.1      Geen tas wat handboeke of skrifte beskadig, mag gedra word nie.

4.6.2      Tasse word soggens voor die klas waar leerders met hulle eerste les sal wees,  in ‘n ry geplaas.

4.6.3      Geen leerder mag in ‘n ander leerder se tas krap nie.

4.6.4      Tasse word gedurende die les onder die leerder se stoel geplaas en versper nie die “paadjies” tussen                                               skoolbanke nie.

4.6.5      Leerders moet hulle tasse voor pouse by die betrokke klas sit, waar hulle na afloop van pouse ‘n les sal                                           ontvang.

 

4.7  KLEEDKAMERS:

4.7.1      Gr. 1 en Gr. 2 het hulle eie kleedkamers.

4.7.2      Elke leerder het ‘n verantwoordelikheid ten opsigte van die netheid van die kleedkamers.

4.7.3      Leerders moet dadelik probleme en ongerymdhede wat in die kleedkamers voorkom by die hoof rapporteer.

 

4.8  TERREIN:

4.8.1      Hou die terrein altyd netjies.  Moenie papiere strooi nie.

4.8.2      Geen blomme mag gepluk word nie.

4.8.3      Bome, struike en ander plante mag nie beskadig word nie.

4.8.4      Geen leerder mag die terrein gedurende skoolure sonder die nodige toestemming verlaat nie.

4.8.5      Geen leerder mag op die skoolterrein vertoef, na afloop van pouse nie.  Nadat die 2 de klok na pouse gelui                                      het, moet alle leerders in hulle klasse wees.

4.8.6     Verlore goedere wat opgetel word moet by die kantoor ingehandig word.

4.8.7     ‘n Leerder wie siek raak tydens skooltyd moet met die onderwyser se toestemming by die kantoor aanmeld                                    vir hulp.

4.8.8     Geen leerder mag met ‘n brandblusser peuter nie.

4.8.9     Rook is verbode op die skoolterrein, asook na skool in skooldrag.

4.8.10   Fietse moet in die fietsloods gebêre word. 

4.8.11   Leerders mag nie in die skoolterrein op hulle fietse ry nie, ook nie op die stoepe nie.

4.8.12   Geen leerder mag by personeel se voertuie speel nie.

4.8.13   Gedurende pouse mag geen leerder in die saal of in die klas of op die stoepe wees nie.

4.8.14   Rugby of “Red Rovers” mag nie pouses gespeel word nie.

4.8.15   Geen krieketbal mag skooltoe gebring word nie.

4.8.16   Geen speelgoed, messe ens mag skooltoe gebring word nie.

 

4.9  SIEK LEERDERS:

4.9.1    Geen leerder wat siek is mag skooltoe kom nie.

4.9.2    Na afwesigheid weens siekte moet ‘n afwesigheidsbrief (geteken deur die ouer) aan die registeronderwyser                                    gestuur word.

4.9.3    Indien ‘n leerder gedurende ‘n formele toets of eksamen siek is, word die betrokke vraestel die daarop                                            volgende Maandag geskryf indien ‘n doktersbrief ingehandig word en die nodige reëlings met die                                                    hoof getref word.

4.9.4    Indien ‘n leerder by die skool siek word sal een van die kantoor personeel die ouers skakel om die kind te                                      kom haal. Leerder moet in die uittekenregister uitgeteken word.

4.9.5    ‘n Leerder wat die skool tydens skoolure verlaat word by die kantoor afgehaal.

 

4.10  SNOEPIE:

4.10.1  Leerders in die Aanvangsfase (Gr.1 tot Gr. 3) mag die snoepie 5 minute voor die aanvang van pouse besoek                                  die res van die leerders nadat die klok vir pouse gelui het;

4.10.2  Leerders moet in rye voor die snoepie aantree.

4.10.3  Leerders wat by die rye indruk sal by die snoepie belet word.

 

 4.11  MEDIASENTRUM:

4.11.1    Leerders mag boeke voorskool vanaf sewe uur, pouse en naskool tot twee uur uitneem.

4.11.2    Daar moet altyd orde en dissipline in die mediasentrum wees.

4.11.3    Media-prefekte moet gehoorsaam word.

4.11.4    Media-prefekte is daar vir hulp en leiding.

4.11.5    Leerders wat mediaboeke verniel sal belet word om die mediasentrum te besoek.

 

 4.12  SAALOPENING:

4.12.1    Die saalopening is ‘n gewyde periode en daarom moet daar deurgaans stilte gehandhaaf word - Leiers help                                    met toesig.

4.12.2    Wanneer die volkslied en die skoollied gesing word moet almal op aandag staan.

4.12.3    Tydens verdaging moet leerders in rye uitstap en in rye na hulle klasse stap.

4.12.4    Leerders kan medaljes en sertifikate wat hulle verwerf het, skooltoe bring en dit sal  dan in die saal aan hulle                                  oorhandig word.

 

4.13  BUITEMUURSE AKTIWITEITE:

4.13.1    Tydens buitemuurse aktiwiteite geld alle skoolreëls vir alle leerders.

4.13.2    Leerders wat die skool op die sportveld verteenwoordig moet altyd in die korrekte sportdrag geklee wees.

4.13.3    ‘n Gesonde sportmangees behoort ten alle tye nagestreef te word.

4.13.4    Geen wangedrag sal op of langs die sportveld geduld word nie.

 

4.14  KLASWISSELING:

4.14.1     Leerders moet tydens klaswisseling flink beweeg en in rye na die volgende klas stap - nie in groepe nie!

4.14.2     Leerders mag nie laat by die volgende klas aankom nie - indien die onderwyser sy / haar deur toegemaak                                       het, is die leerder laat.

4.14.3     Leerder moet dan ‘n toestemmingsbrief by hoof gaan afhaal voordat hy vir daardie klas toegelaat sal word.

4.14.4     Geen leerder mag gedurende pouse (sonder die toestemming van onderwyser) in die klas wees nie.

4.14.5     Leerders mag nie op die stoepe hardloop nie.

 

4.15  GEDRAG BUITE DIE SKOOLGROND:

4.15.1    Die skoooluniform is net so deel van die skool as die skoolgrond self. Dit is soos ‘n handelsmerk van ‘n                                          maatskappy wat ‘n eie unieke karakter het.  Indien ‘n leerder ‘n oortreding buite die skoolgrond in                                                    skooldrag begaan, geld stappe en tugmaatreëls wat binne die skool geld.

 

4.16  KLASKAMERPRAKTYK:

4.16.1    Leerders moet in rye voor ‘n klas aantree. Op bevel van die onderwyser wat buite die klas is, moet die                                            leerder ordelik die klas instap.

4.16.2    Leerders gaan staan by hulle banke en wag op die groet en bevel van die onderwyser om te gaan sit.

4.16.3    Indien die onderwyser nie by die klas is nie moet die klasleier by die hoof gaan uitvind  wat die rede is. Die                                    leerders moet instap as die deur oop is.

4.16.4    ‘n Herrie skryf nie op banke, mure, pale ens nie.

4.16.5    Tydens onderrig periodes word nie geëet nie.

4.16.6    Indien ‘n leerder oneerlik is in ‘n toets word sy antwoordvel ingeneem.  Die ouers word gekontak en leerder                                    ontvang geen punte nie.

4.16.7  ‘n Leerder verlaat nie die klas sonder toestemming van die onderwyser nie.

4.16.8    Indien handboeke, skrifte en mediaboeke verniel is, neem die ouers verantwoordelikheid vir die herstel /                                        vervanging daarvan, dit geld ook vir verlore boeke.

4.16.9    Huiswerk soos deur die onderwyser gegee aan die klas moet gedoen word.

4.16.10  Indien ‘n leerder in ‘n klas skree, gesels, rondloop ens, word die klasatmosfeer ontstig. Dit is ‘n baie ernstige                                oortreding wat aan die ouers gerapporteer sal word.

4.16.11  Indien die hoof die klas inkom tel die klasleier en die hele klas groet gelyk.  Leerders hoef nie op te staan nie.

 

4.17  ALGEMEEN:

4.17.1    Geen afknouery word toegelaat nie.

4.17.2    Geen vloekery of vuiltaal nie - Rapporteer dit dadelik by ‘n onderwyser.  Ouers sal dan gekontak word.

4.17.3    Geen bakleiery word toegelaat nie. Daar is ander maniere om ‘n geskil op te los.

4.17.4    Indien daar ‘n vermoede van diefstal is, sal die polisie sowel as die ouers se hulp ingeroep word. By hierdie                                  skool is daar nie plek vir kinders wat ander se eiendom steel nie.

4.17.5    Geen kind word toegelaat om terwyl in skooldrag geklee hand - aan - hand of om die lyf te loop nie.

4.17.6    Indien pornografiese literatuur by ‘n leerder gevind word, sal sy/haar ouers gevraword om dit by die hoof te                                  kom afhaal en sal so ‘n leerder ‘n laaste waarskuwing kry.   

4.18  SELFONE:  

4.18.1  GEEN selfone mag aangeskakel wees voor skool en in skooltyd nie. Selfone moet gebêre word in die                                              onderwyser se kluis.

 

 

LAERSKOOL HERMANSTAD: DISSIPLINE

‘n Trotse Herrie streef die volgende waardes na: Trots, Respek,

Eerlikheid, Geloof, Dankbaarheid en Verantwoordelikheid.

 

1.    Ek is trots op myself.

2.   Ek is lief vir my maats en wil nie baklei nie.

3.   Ek is soet en bedagsaam in die klas.

4.   Ek luister altyd wat my onderwyser sê.

5.   Ek werk baie netjies.

6.   Ek voltooi altyd my werk.

7.   Ek is baie hulpvaardig en help graag my onderwyser en my maats.

8.   Ek het altyd al my boeke en skryfbehoeftes by die skool.

9.   Ek is eerlik en vertel nie leuens nie.

10. Ek is vriendelik en mededeelsaam.

11.  Ek hou my klas skoon en is trots daarop.

12.  Ek is trots op my skoolterrein en geboue.

13.  Ek pas my, en ander se besittings mooi op.

14.  Ek het respek vir myself en vir ander.

15.  Ek het respek vir my onderwysers.

16.  Ek is trots daarop om te let op my taalgebruik.

17.  Ek is n verantwoordelike Herrie.

18.  Ek stel n voorbeeld vir ander.

19.  Ek aanvaar die gesag wat daar oor my uitgeoefen word.

20. Ek is dankbaar.    

 

 

 

 

 

image